Tel: 24 14 45 50
 
 
 

Personvernerklæring

  1. Den ansvarlig advokat i henhold til oppdragsbekreftelse er behandlingsansvarlig for personopplysninger i den enkelte klients sak.

  2. Personopplysninger er alle opplysninger som kan knyttes til en eller flere personer. Årsaken til at vi behandler personopplysninger er for å utføre det oppdrag vi har mottatt fra klienten og for å ha kontaktinformasjon til klienten. 

  3. Grunnlaget for å behandle personopplysninger er avtale med klienten og i noen tilfeller lov, f.eks. hvitvaskingslovens § 18 som forplikter oss til å rapporter til Økokrim ved mistanke om hvitvasking eller terrorfinansiering. Denne plikt innebærer et unntak fra taushetsplikten som ellers gjelder.

  4. Personopplysninger som samles inn er foruten navn og kontaktinformasjon også opplysninger som er nødvendig for å løse det oppdrag klient har gitt. 

  5. Opplysningene kan innhentes fra klienten selv eller fra andre i henhold til den fullmakt klienten i så fall har gitt. 

  6. Det er frivillig å gi personopplysninger. Et eventuelt samtykke til å innhente personopplysninger kan når som helst trekkes tilbake. Klienten kan når som helst be om innsyn, retting, sletting og begrensninger i personopplysningene som er innsamlet.  Vi ber bare om personopplysninger i den grad det er relevant for det oppdrag vi har mottatt. I den grad det er nødvendig for å løse oppdraget vil personopplysninger bli gitt til motpart eller tredje parter. Opplysningene vil bli gitt med kopi til klienten. 

  7. Opplysningen oppbevares elektronisk og i papirarkiv. Opplysninger i papirarkiv blir oppbevart i tre år etter oppdragets avslutning, med mindre annet er særskilt er avtalt. Opplysninger som foreligger elektronisk blir slettet når klienten ber om det. 

  8. Vi følger norsk lov med hensyn til oppbevaring og behandling av personopplysninger, herunder også EU-regulativ 2016/679 (GDPR-forordningen). Det følger av lovverket at klienten når som helst kan kreve innsyn i personopplysningene, retting av feilaktige opplysninger, og sletting av personopplysninger. 

  9. Våre papirarkiv befinner seg bak låste dører utenfor kontortiden. Elektronisk oppbevarte opplysninger er passordbeskyttet og det er i tillegg brannmur i tilknytning til ekstern elektronisk kommunikasjon.

  10. Henvendelser vedrørende innsyn, krav om sletting eller annet vedrørende personopplysninger kan rettes til den advokat som har utført oppdraget. Telefonnummeret er 24 14 45 50, adresse; Skippergata 33, 0154 Oslo. Oslo, den 14. juni 2018
Advokatfirmaet Haugland & Co ANS.
Skriv ut
 
 
 
 
 
Advokatfirmaet Haugland & CO ANS Advokatfirmaet Haugland & CO ANS firmapost@hauglandco.no Søk Sidekart