Tel: 24 14 45 50
 
 
 

Bistandsadvokat - Oslo

Under dette saksbegrepet ligger juridisk bistand for den eller dem som har vært utsatt for krenkelser, det være seg som fornærmet eller skadelidt. Den som er i en slik situasjon kan ha stort behov for og ha rett til bistandsadvokat. Den fornærmede vil ofte ha behov for bistand i forhold til erstatningsrettslige spørsmål, herunder spørsmål om voldsoffererstatning fra det offentlige og ellers ivaretakelse av den krenkedes interesser.

I flere tilfeller hvor mennesker er offer for vold, mishandling eller overgrep, for eksempel etter voldtekt, kan den fornærmede i saken ha rett til advokatbistand, såkalt bistandsadvokat.

Også i andre saker hvor den krenkede er betydelig skadet, samt ved vold/mishandling i nære relasjoner, har fornærmede rett til advokat på det offentliges bekostning.

Bistand innenfor dette fagområdet kan dreie seg om bistand i forhold til en fornærmet i forbindelse med innlevering av anmeldelse til politiet, begjæring om besøksforbud, søknad om voldsalarm, eller andre trygghetsmessige forhold, slik som bistand til å få hemmelig adresse.


Bistandsadvokatens rolle

Innenfor bistandsrett er også som bindeledd mellom politi- og påtalemyndighet og den fornærmede.
Bistanden ytes oftest i to separate faser, hvor den første gjelder fram til den påtalemessige avgjørelsen fra påtalemyndigheten foreligger, og den neste fasen er praktisk og juridisk bistand i forbindelse med selve straffesaken i retten.

Inn under bistandsrett vil det også rutinemessig inngå bistand i forbindelse med søknad om voldsoffererstatning.

Det foreligger en del tilgjengelig informasjon på internett som den krenkede kan ha nytte av å gjøre seg kjent med, men det er ofte av vesentlig betydning å la seg representere av en advokat som har god praktisk erfaring på området.

I Advokatfirmaet Haugland & Co. ANS er det flere advokater som kan yte bistand innenfor dette temaet. Det faglige ansvaret for firmaets oppfølging av slike saker ligger hos advokat Snorre Torgrimsby.

Har du spørsmål eller behov for advokat i denne sammenheng, kan vårt kontor kontaktes, eller at du sender e-post til snorre.torgrimsby@hauglandco.no 
Nøkkelord; Bistandsadvokat, Bistandsrett, Advokatfirma, bistandsrett, advokat, Oslo, sentrum


Skriv ut
 
 
 
 
 
Advokatfirmaet Haugland & CO ANS Advokatfirmaet Haugland & CO ANS firmapost@hauglandco.no Søk Sidekart