Tel: 24 14 45 50
 
 
 

Betingelser

1. Advokatfirmaet Haugland & Co. ANS påtar seg å utføre oppdraget i henhold til de krav som gjelder for advokatvirksomhet, og som er nedfelt i bl.a. prosesslovgivningen og advokatforskriften (kgl. res. av 20.12.1996 kap. 12 om god advokatskikk). Det er Advokatfirmaet Haugland & Co. ANS’s ansvar å overholde de frister som gjelder og for øvrig følge opp saken med rimelig hurtighet tatt i betraktning sakens karakter, omfang og vanskelighetsgrad.

2. Juridisk bistand er alltid basert på et samarbeid mellom klienten og advokaten. Det innebærer at kvaliteten på advokatens arbeid også vil være avhengig av klientens bidrag. Det er viktig at klienten gir korrekte og fullstendige opplysninger allerede i starten av oppdraget. Samarbeidet er avhengig av et tillitsforhold hvor det ikke legges skjul på noe. Klientens arbeidsoppgaver vil ellers variere fra sak til sak.

3. Alle henvendelser i saken skal gå gjennom advokaten. Klienten skal ikke selv ta kontakt med motparten, dennes advokat eller andre involverte med mindre dette er avklart på forhånd med advokaten. Dersom klienten mottar henvendelser fra disse, skal han be om at henvendelsen rettes til advokaten. Dette er nødvendig for at det ikke skal oppstå misforståelser eller motstridende utsagn, og for at advokaten skal være fullt orientert til enhver tid.

4. Advokaten skal holde klienten løpende orientert om alt som skjer i saken, herunder om de spørsmål klienten må ta stilling til, og om sin egen vurdering av saken. Advokaten går ut fra at han kan følge sin egen overbevisning om hva som tjener klientens interesser best med mindre det gis instruks om noe annet. Ved uenighet mellom klienten og advokaten om fremgangsmåten i saken, er det klienten som avgjør, og som kan instruere advokaten. Dette gjelder imidlertid ikke dersom klienten ber advokaten fremføre anførsler eller opplysninger som er usanne eller uriktige, eller dersom fremgangsmåten ville stride mot gjeldende rettsregler eller reglene for god advokatskikk. Dersom klienten ikke følger advokatens råd, eller ber advokaten følge en fremgangsmåte han ikke er enig i, kan Advokatfirmaet Haugland & Co ANS frasi seg å yte videre bistand i anledning saken.

5. Advokatfirmaet Haugland & Co ANS’s salær fastsettes av advokaten med grunnlag i medgått tid, saksområdet og sakens vanskelighetsgrad. Oppnådd resultat vil også bli tatt med i vurderingen. Advokatfirmaet Haugland & Co ANS forsøker å fakturere utført arbeid med jevne mellomrom, hver annen eller tredje måned, herunder ved årets slutt. I noen saker, bl.a. hvor det har vært lite arbeid, kan det være naturlig å vente med faktureringen til årets slutt, eller til oppdraget er avsluttet. På forespørsel skal advokaten gi et estimat av hva salæret vil kunne bli. Estimatet vil ofte være basert på en rekke usikre forutsetninger og er kun av veiledende karakter. I den grad estimatet skal kunne påberopes av klienten, må det være avgitt skriftlig. Det samme gjelder avtaler om salærets størrelse, maksimumsbeløp e.l. Det er klienten som er ansvarlig for innbetalingen av salæret selv om det foreligger rettshjelpsforsikring eller motparten blir pålagt å erstatte klientens saksomkostninger. Advokatfirmaet Haugland & Co ANS forbeholder seg retten til å innkreve sitt salær uavkortet selv om forsikringsselskapet bare aksepterer en del av salæret. Det samme gjelder dersom domstolen reduserer salærkravet når den tilkjenner klienten saksomkostninger fra motparten. I noen saker kan det være aktuelt bare å kreve en del av saksomkostningene erstattet av motparten. Advokatfirmaet Haugland & Co ANS’s salærkrav kan påklages til advokatforeningens disiplinærutvalg for Oslo krets.

6. Samtlige advokater i Advokatfirmaet Haugland & Co ANS har stilt sikkerhet via norsk skadeforsikringsselskap for mulig erstatningsansvar overfor klienter. Sikkerheten er begrenset oppad til kr 2 mill. pr. oppdrag. Advokatfirmaet Haugland & CO ANS og den ansvarlige advokat fraskriver seg samlet erstatningsansvar ut over det sikkerheten dekker. For mulig erstatningsansvar pådratt av advokaten er de øvrige partnere i Advokatfirmaet Haugland & Co ANS ikke ansvarlige, jfr. domstollovens § 232, femte ledd. Advokatfirmaet Haugland & Co ANS skal oppgi hvilken advokat som i den enkelte sak er ansvarlig for oppdraget.

7. Dersom klienten mener advokaten har opptrådt i strid med god advokatskikk eller for øvrig i strid med domstolloven eller annen lov, kan han klage til advokatforeningens disiplinærutvalg for Oslo krets.
Skriv ut
 
 
 
 
 
Advokatfirmaet Haugland & CO ANS Advokatfirmaet Haugland & CO ANS firmapost@hauglandco.no Søk Sidekart