Tel: 24 14 45 50
 
 
 

Trygderett - Advokat Oslo

Mange opplever å få avslag på krav på ytelser som sykepenger, dagpenger, arbeidsavklaringspenger (erstatter tidligere attføringspenger, rehabiliteringspenger og tidsbegrenset uførepensjon) og uførepensjon. Dette skyldes ofte manglende dokumentasjon eller at NAV i for stor grad vektlegger rådgivende leges uttalelse.

Får du avslag på krav om trygdeytelser er det viktig å overholde klage-/ankefristen. Denne er normalt 6 uker fra du mottok vedtaket. Vi har bred erfaring med trygdesaker og det er viktig at du tar kontakt så snart et avslag foreligger. Det gis fri rettshjelp i klage- og ankesaker som sendes til NAV og Trygderetten hvis de økonomiske vilkårene er oppfylt.

Vi bistår også i saker om yrkesskade, barnebidrag, trygdebil mv.Nøkkelord; Trygderett, Advokat, Oslo,  sykepenger, dagpenger, arbeidsavklaringspenger, uførepensjon

Skriv ut
 
 
 
 
 
Advokatfirmaet Haugland & CO ANS Advokatfirmaet Haugland & CO ANS firmapost@hauglandco.no Søk Sidekart